EXAMPLE

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WYSYŁAJĄCYCH ZAPYTANIE O OFERTĘ
 
Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, jako że dane przedstawicieli kontrahenta wskazanych w umowie pozyskiwane nie są bezpośrednio od nich informujemy, że:
1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Dax - Inwestment Spółka Jawna
ul. Okupnicka 25 42-242 Rędziny, adres email: daxinvestment@op.pl, telefon: 797-500-099
2.     Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ponieważ nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować ze Administratorem pod następującym adresem e -mail: daxinvestment@op.pl
3. Dax - Inwestment Spółka Jawna przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z poniższymi informacjami

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania umowy oraz innych w/w czynności.
5. Odbiorcami danych są zaufane podmioty wspierające Nas od strony informatycznej, księgowej, logistycznej,. Odbiorcą będą także Partnerzy, którym udostępnimy Pani /Pana dane w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego
6. Mają Państwo prawo żądania od administratora:
a) Dostępu do danych osobowych
b) Sprostowania danych osobowych
c) Usunięcia danych osobowych
d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) Przeniesienia danych osobowych
7. Ma Pan/Pani także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Dax - Inwestment Spółka Jawna
ul. Okupnicka 25 42-242 Rędziny, adres email: daxinvestment@op.pl, telefon: 508-128-738 lub 503-189-092
2.   Administrator przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do:
a.      prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne Administratora (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych własnych usług.
b.      Administrator przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas jej wykonywania, a także przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów  czasu Państwa dane zostaną przez Spółkę zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
c.      do celów marketingu własnych usług, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres 5 lat liczonych od dnia realizacji dla Państwa ostatniego zamówienia albo od dnia doręczenia Państwu oferty handlowej -1 rok.
d.      Administrator przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy, a także inne dane niezbędne do wykonania usługi.
e.      przetwarzanie przez Administratora wskazanych w pkt 2 lit d kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Administrator mógł w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
f.      przetwarzanie wskazanych w pkt 2 lit d kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie tych danych jest też niezbędne do wykonania umowy z Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, np. do wysyłki oferty handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.    Posiadane przez Administratora dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.    Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Administratora są: pracownicy, współpracownicy Administratora, biuro rachunkowe, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby i podmioty posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a także zobowiązały się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywała Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
5.     Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ponieważ nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować ze Administratorem pod następującym adresem e -mail: daxinvestment@op.pl
6.     W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.      Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Administratora danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Administratora. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
8.      Administrator informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.       Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.  W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.